Vesikolmio Oy

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (EU, 679/2016)

 

Päivitetty16.6.2022
Rekisterin nimiVesikolmio Oy:n työntekijärekisteri

Rekisterinpitäjä

Vesikolmio Oy

Vesitie 7, 85500 Nivala

Y-tunnus 0190499-2

Rekisterin yhteyshenkilö

Katja Torssonen

puh. +358 (0)44 4937 322

TietosuojavastaavaYrityksen koko ja henkilötietojen käsittelyn laajuus eivät edellytä tietosuojavastaavan nimeämistä. Tietosuoja-asiantuntijan palvelut hankitaan ostopalveluna.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään työsuhteeseen, etuuksiin ja palkanmaksuun liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Oikeusperusteena ovat sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sitä edeltävät tehtävät, kun käsitellään työsuhteen solmimiseen tai työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja.

Oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, kun henkilötietoja käsitellään palkanmaksuun tai muihin työnantajan velvoitteisiin liittyvät tehtävät tai oikeuksiin liittyvät asiat.

Mikäli Vesikolmio ei saa tarvittavia henkilötietoja käyttöönsä, lakisääteisten työnantajavelvoitteiden noudattaminen vaarantuu.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

·         Nimi- ja yhteystiedot

·         Työsuhteen tiedot

·         Palkanmaksuun ja etuuksiin liittyvät henkilötiedot

·         Työajan seurantaan ja työvuorosuunnitteluun liittyvät tiedot

·         Työvälineitä ja käyttöoikeuksia tarvittavat tiedot

·         Tutkinto-, osaamis- ja koulutustiedot

·          Työkykyyn liittyvät tiedot

·          Lakisääteisiin vapaisiin ja muihin poissaoloihin liittyvät tiedot

·         Sijaintitiedot

·         Valvontakameratiedot

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esimerkiksi verottajalle, Kelaan ja eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöön.

Palkanmaksuun voi liittyä velvollisuuksia toimittaa tietoa esim. ulosottoviranomaiselle ja työntekijän ammattiliittoon.

Videotallenteista voidaan luovuttaa otteita poliisille rikostutkintaa varten.

Rekisterinpitäjä voi käyttää yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Luettelon henkilötietojen käsittelijöistä saa työntekijärekisterin yhteyshenkilöltä.

Tietojen siirto kolmansiin maihinTietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilyttämisaikaTyösuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.  Valvontakameran tallenteiden henkilötietoja säilytetään 30 vrk. Henkilötietojen säilyttämisajat perustuvat työlainsäädännön mukaisiin kanneaikoihin, kirjanpitolainsäädännön mukaisin säilytysaikoihin tai työnantajan tekemään tarpeellisuusarvioon.

Rekisteröidyn oikeudet

Työntekijällä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Hänellä on oikeus saada tietää, missä työtiloissa valvontakamerat tallentavat kuvamateriaalia. Työntekijä voi perustellusti pyytää nähdä itsestään otettuja tallenteita.

Työntekijällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan mahdolliset epätarkat tai virheelliset tiedot itsestään.

Työntekijällä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen niiltä osin, kun tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään ja niiden käsittely perustuu suostumukseen.

Työntekijällä on oikeus tietojensa poistamiseen tai rajoittamiseen, mikäli tietosuoja-asetuksen (EU, 679/2016) artikloiden 18 ja 21 mukaiset edellytykset täyttyvät.

Oikeuksia koskevia pyyntöjä voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisilleMikäli rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu henkilötietojen käsittelyssä, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointiHenkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit ja niiden hallinta

Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä. Rekistereiden käyttöoikeudet on annettu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu.

Mikäli henkilötietoja anastetaan tai käytetään väärin kaikista suojatoimista huolimatta, teemme lainmukaiset ilmoitukset viranomaisille ja rekisteröidyille ja ryhdymme viipymättä selvittämään poikkeamatilannetta ja estämään mahdollisia vahinkoja.