Vesikolmio Oy

Pohjaveden laatu

Toimitetun veden laatua tutkitaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti. Käyttötarkkailu toteutetaan ottamalla näytteitä laitosten raakavedestä ja laitoksilta lähtevästä vedestä. Veden laadun tarkkailupalvelua hoitaa SeiLab Oy:n elintarvike- ja ympäristölaboratorion Haapaveden toimipiste. Vesikolmion toimittama pohjavesi täyttää kaikilta osin laatuvaatimukset ja laadun tarkkailu tehdään valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Vesikolmion pohjavedet soveltuisivat käyttöön sellaisenaan, mutta korroosion estämiseksi veteen lisätään hieman kalkkia. Vedenkäsittely tapahtuu kaikilla vedenottamoilla kalkkikivellä. Kovuusasteikolla mitattuna alueen pohjavesi on pehmeää. Vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesi desinfioidaan UV-sterilaattorilla laadun varmistamiseksi.

Pohjavesialueilla veden pinta vaihtelee pohjavesialueittain sadannan ja sulamisvesien määrän, sekä vuodenaikojen mukaan. Vedenottamoiden muodostumisalueille on asennettu havaintoputkia, joista pohjaveden pinta mitataan säännöllisesti, useita kertoja vuodessa. Pohjavesien pintoja on seurattu pohjavesialueilla jo ennen veden ottamista ja sitä jatketaan edelleen. Näin kertyy arvokasta tietoa pohjavedenoton vaikutuksista pohjavesien pintaan, määrään ja pohjaveden virtaussuuntiin käytössä olevilla pohjavesialueilla.

Vesikolmio Oy:n laajat vesinäytteet

Klikkaa linkistä pdf-tiedosto auki.

Haapajärvi-Sievi

Himanka

Kalajoki

Sievi-Kalajoki

Verkostoon pumpattava vesi johdetaan UV-sterilisaattorin läpi.