Jätevesitarkkailu

Kalajoen ja Lestijoen vesistöalueiden kuormittajien kuormitus- ja vesistötarkkailut toteutetaan yhteistarkkailuna ja noudatetaan laadittuja tarkkailuohjelmia. Puhdistamoiden tarkkailu koostuu käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailusta. Käyttötarkkailu on puhdistamolla tehtävää päivittäistä prosessin seurantaa. Kuormitustarkkailun tavoitteena on selvittää vesistöön johdettava kuormitus ja lupaehtojen toteutuminen.

Puhdistettua jätevettä tarkkailee käyttö- ja päästötarkkailun sekä Lestijoen veden laadun osalta KVVY Tutkimus Oy ja Kalajoen veden laadun osalta Eurofins Ahma Oy.