Vesikolmio Oy

Pohjavesi

Pohjavesi on maaperässä painovoiman vaikutuksesta vapaasti liikkuvaa vettä. Se uusiutuu veden kiertokulussa. Suotautuessaan maakerroksien läpi vesi puhdistuu ja samalla siihen liukenee ihmisen terveydelle välttämättömiä hivenaineita. Pohjavesi on esteettisessä mielessä korkealuokkaisempaa ja maultaan raikkaampaa kuin tehokkaastikin puhdistettu pintavesi. Pohjavesi on talvella lämpimämpää kuin pintavesi, mikä vähentää putkien jäätymisvaara. Kesällä pohjavesi taas on viileämpää ja miellyttävämpää käyttää.

Pohjaveden määrä ja laatu riippuvat useista ympäristötekijöistä, kuten maaperästä ja sen mineraalisuhteista ja nykyisin yhä enemmn ihmisen eri toimintojen vaikutuksista. Suojaavan maakerroksen ansiosta pohjavesi ei yleensä ole yhtä altista likaantumiselle kuin pintavesi. Toisaalta likaantumisen aiheuttaman haitan poistaminen on hankalampaa pohja- kuin pintavesistä.

Vesikolmion pohjavedenottamoiden muodostumisalueille on laadittu suojelu- ja kunnostussuunnitelmat, joissa on selvitetty pohjavesialueiden tilaa ja maankäyttöä. Soranottoalueiden kunnostustarve on useiden kymmenien hehtaarien alueilla. Vesikolmio on tehnyt yhteistyössä kuntien kanssa kunnostustöitä vanhoilla soranottoalueilla noin 25 hehtaarin alueella. Sievin Vanhakirkolla on kunnostettu yhdessä ELY-keskuksen kanssa avomonttuja.

Arvokkaat raakavesilähteet ja niiden suojelu ovat vesihuollolle ensiarvoisen tärkeitä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoitus on edistää pohjaveden suojelua ja siten turvata alueen vedenhankintaa. Lisäksi suojelusuunnitelma on tärkeä työkalu maankäytön suunnittelussa. Siinä selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Sen tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja -onnettomuuksien varalta.